Securing Your World

הקוד האתי

כתאגיד מוביל בתחומו במדינה, G4S ישראל פועלת על פי אתיקה לאחריות חברתית

הפילוסופיה העסקית של G4S פותחה סביב גרעין של מערכת ערכים המהווים את היסודות להתפתחות הארגון ולהצלחתו. אחד מהערכים הללו הוא יושר, שמשמעו: מעשינו יתבססו על עשיית הדבר הנכון. הקוד האתי של G4S כדלהלן, מפרט כיצד אנו מצפים מכל עובדינו להתנהג על מנת לחיות לפי ערך יסודי זה.

כל חברות G4S נדרשות לוודא שהקוד האתי של G4S יוטמע בהדרגה בכל הפעילות ויובא לתשומת לב כל העובדים.


מדיניות האתיקה העסקית

עדכון אחרון: אפריל 2016

כדי לתמוך בקוד זה, מטרת מדיניות האתיקה העסקית היא להבטיח שלמנהלים והעובדים תהיה הבנה לפרטים של נהלי התפעול המינימאליים של הקבוצה ושל ציפיות לקוחותינו ובעלי העניין שלנו.

נהלי האתיקה העסקית צריכים להיות מיושמים בכל המדינות בהן אנו פועלים ולכן, מנהלינו הבכירים נדרשים להראות את מחויבותם האישית על ידי יישום קבוע של מדיניות זו ולוודא עמידה בה במסגרת תחום אחריותם. כל חברות G4S נדרשות גם הן להבטיח שמדיניות זו תתפרס בקרב כל המנהלים כמו גם לשאר העובדים אשר תפקידם מושפע מנהלים אלו.

אנו מחויבים לנהלים אלו ומבצעים בקרה קבועה על יישומם בארגון וכן נוקטים בפעולה הנחוצה במקרה הלא סביר של אי עמידה בנהלים אלו.

מיכאל (מיקי) אדיב
מנכ"ל
G4S ישראל

 

גישתה העסקית של G4S מבוססת על מערכת ערכי ליבה המכונים 'ערכי קבוצת G4S'. ערכים אלה עולים בקנה אחד עם הניהול האתי של עסקי G4S בכל זמן, והקבוצה קבעה מדיניות אתיקה עסקית.

מטרתה של מדיניות אתיקה עסקית זו היא להבטיח שהמנהלים והעובדים יבינו באופן מפורט את הסטנדרטים המינימאליים לפעילותה של הקבוצה ואת הציפיות מלקוחותינו ומהצדדים הנוגעים בדבר.

חיוני שהסטנדרטים לאתיקה עסקית אשר מפורטים במדיניות זו יופעלו וייושמו בכל עסקיה של G4S. המנהלים הבכירים שלנו נדרשים אפוא להפגין את מחויבותם האישית על ידי אימוץ מדיניות זו באופן סדיר ואישוש הציות למדיניות בתחומי האחריות שלהם. כל המנהלים הבכירים של G4S נדרשים אף להבטיח שמדיניות זו תובא מידי שנה לידיעתם של כל המנהלים.

אנו מחויבים לסטנדרטים אלה ועוקבים באופן שגרתי אחר הציות לסטנדרטים אלה בכל תחומי הארגון ונוקטים בפעולות הנחוצות במקרה הלא סביר שבו אין נוהגים על פי סטנדרטים אלה. הסטנדרטים משקפים את הערכים אשר מגדירים אותנו כארגון ואנו נמשיך לבדוק אותם באופן מתמשך על מנת להבטיח שהם ממשיכים להיות סטנדרטים הולמים. על כל עובד ברחבי הארגון חלה חובה להביא לידי ביטוי ערכים אלה ואת פעילותו על פיהם על ידי הקפדה על הסטנדרטים המפורטים במדיניות ובקוד.

אשלי אלמנזה
מנכ"ל
G4S plc


האמור והמובא לעיל ולהלן מיועד לנשים וגברים כאחד ולצרכי נוחות בלבד מובא בלשון זכר:


1. סטנדרטים של התנהגות עסקית

G4S מחויבת לסטנדרטים אתיים גבוהים בכל הפעילות העסקית שלה.


1.1 שוחד ושחיתות

G4S מתנגדת באופן נחרץ לשוחד ושחיתות בכל צורה שאלה עשויים ללבוש.

כל תשלומים, מתנות או תמריצים אשר נעשו על ידי G4S או מטעמה ואשר משדלים או נועדו לשדל אדם לפעול באופן בלתי הולם וכל תשלומים, מתנות או תמריצים לפקידי ציבור במטרה להשפיע עליהם בביצוע תפקידיהם (מלבד תשלומים, שכר וכו' שהם רשאים לדרוש על פי הוראות של חוקים בכתב) הם עניינים אשר ייחקרו ועלולים לגרור נקיטת צעדים משמעתיים, לרבות פיטורים בהליך מזורז, נגד העובדים הנוגעים בדבר.

אפשר להציע מתנות או אירוח לצד שלישי רק אם הצעה של מתנות או בידור אלה עולה בקנה אחד עם הנוהגים העסקיים המקובלים באזור המדובר, אם ערכם צנוע ורק אם מתנות או בידור אלה אינם עשויים להתפרש כתמריץ לנהוג בדרך מסחרית מסוימת. יש להיוועץ במדיניות אירוח לשם קבלת הנחיות. במקרה של ספק, יש לבקש הנחיות מיועץ משפטי אזורי רלוונטי או מהיועץ המשפטי הכללי של הקבוצה.

מכירות של שירותים ומוצרים של הקבוצה ורכישות של שירותים ומוצרים מספקים ייעשו אך ורק על בסיס איכות, ביצועים, מחיר, ערך ו/או לתועלתה של הקבוצה, ולא ייעשו אף פעם על בסיס מתן או קבלה של תמריצים בצורת תשלומים, מתנות, בידור או חסדים או בכל צורה או דרך אחרות. מדיניות הענקת חסויות מפרטת הנחיות נוספות למנהלים בנושא זה.

על העובדים להימנע מלקבל מתנות, כסף או בידור מארגונים זרים או מאנשים זרים כאשר אלה עשויים להיחשב באופן סביר ככאלה שיש להם השפעה על עסקאות מסחריות. מתנות, מלבד מתנות של מה בכך שערכן נמוך, יש להחזיר. להוראה זו יש משנה חשיבות כאשר אמורה להתקבל החלטה בנוגע לרכש. בתרבות שבה פעולה כזו עלולה להעליב, יש להצהיר על המתנה בפני החברה ואם הדבר מעשי, לתרום אותה לגוף מתאים שעוסק בצדקה.


1.2 תרומות פוליטיות

G4S אינה נותנת תרומות למפלגות פוליטיות, מועמדים פוליטיים או ארגונים אשר פעילים בזירה הפוליטית ויש לנהוג על פי עקרון מדיניות זו בכל רחבי העולם. החריגים היחידים למדיניות זו עשויים להיות במדינות שבהן קיימת דרישה חוקית לעשות כן. כל תשלום חייב לקבל אישור מראש מאת הדירקטוריון של G4S plc.

כל החברות שנמנות על קבוצת G4S חייבות לנהוג על פי הכללים אשר חלים על G4S plc. פירוש הדבר שיש צורך באישור בעלי המניות של G4S plc באסיפה הכללית לכל תשלום משמעותי. לא סביר שתינתן רשות לביצוע תשלומים של סכומים אשר עולים על סכומים סמליים. בהתאם למדיניות G4S בעניין תרומות פוליטיות, יש להגיש כל בקשה לאישור בדרג הראשון, ליועץ המשפטי הכללי האזורי הנוגע בדבר, אשר חייב להעביר את הבקשה אל מזכיר החברה של G4S לפני כל הצעה או ביצוע של תשלום כאמור. חשוב להדגיש ש"תרומות" ו"תשלומים" עשויים לכלול מתן חסויות לאירועים, מתנות בעין וכדומה ולא רק תרומות של סכומי כסף במזומן.


1.3 טיפול בלקוחות

לאמון ולביטחון ההדדיים בין G4S לבין לקוחותינו יש חשיבות חיונית. על כל העובדים לחתור לספק באופן עקבי שירותים מצוינים וערך תמורת כסף, תוך עמידה בציפיותיהם של הלקוחות ותוך צפיה מראש של הדרישות המשתנות שלהם.

להבנה מדויקת של ציפיות הלקוח ולהתחייבויות החברה יש חשיבות חיונית והיא תלויה בתקשורת פתוחה וברורה עם הלקוח.

מטרתנו היא להבין את הצרכים של הלקוח ולעבוד ביחד עם הלקוח על מנת לספק צרכים אלה. אם בעקבות שיחות עם אנשי קשר אנו בדעה שהאינטרסים של הלקוח אינם זוכים למענה טוב בטווח הארוך בהצעות שלנו, אנו נבהיר זאת ללקוח, אפילו אם יש לדבר השפעה שלילית על עסקנו.

פתיחות והגינות עם הלקוחות שלנו פירושן גם שנעלה בפניהם את חששותינו אם נווכח שיש נוהגים או תהליכים עסקיים הנהוגים בעסקם אשר על פי אמונתנו מנוגדים לערכים שלהם או שיחייבו אותנו להתפשר על הערכים שלנו אם ננהג על פיהם.


1.4 טיפול בספקים

הספקים שלנו זכאים ליחס הוגן. המדיניות שלנו קובעת שאנו משלמים לספקים בהתאם לתנאים העסקיים המוסכמים. אנו קובעים סטנדרטים גבוהים ליחס לספקים שלנו במסגרת המדיניות האתית שלנו.


1.5 תחרות

G4S תתחרה תמיד באופן נמרץ, אך בהגינות ותוך הקפדה על אתיקה. ההצלחה בתחרות נבנית על כך שאנו מספקים ערך טוב ומצוינות בשירות. כאשר העובדים שלנו נמצאים בקשר עם מתחרים, עליהם להימנע מלדון איתם במידע סודי ואין לעשות כל ניסיון לקבל בדרך בלתי הולמת סודות מסחריים של מתחרים או כל מידע סודי אחר. על העובדים להימנע מלפרסם, לדון או לשתף עם מתחרים (אפילו בעקיפין) מידע על תמחור או להיות מעורבים בכל התנהלות או התנהגות אשר עומדות בסתירה לחוקים החלים על העסקים הנוגעים בדבר.


2. הגישה שלנו לממשל תאגידי

G4S מחויבת להגן על האינטרסים של בעלי המניות שלנו ועל הארגון שלנו על ידי הקפדה על ציות לסביבה המשפטית ולסביבת הרגולציה הרלוונטיות שבהן אנו פועלים, ועל ידי ניהול זהיר של הסיכונים העסקיים שלנו.


2.1 ציות לחוק

G4S תציית באופן מלא לכל החוקים והתקנות הלאומיים והבינלאומיים הרלוונטיים.

על כל המנהלים שלנו מוטלת אחריות להבטיח, על ידי קבלת ייעוץ משפטי או ייעוץ של מומחים אחרים כאשר יש בכך צורך, שהם מודעים לכל החוקים והתקנות המקומיים שעשויות להיות להם השלכות על התחום העסקי שבו הם עוסקים.


2.2 רישומים ותקני חשבונאות

כל המסמכים החשבונאיים חייבים לזהות באופן ברור את הטבע האמיתי של העסקאות המסחריות, הנכסים וההתחייבויות בהתאם לכל דרישות הרגולציה, הדרישות החשבונאיות והדרישות החוקיות. שום רישום כזה לא יהיה שקרי, בלתי מלא או נסתר.

כל הדיווחים של הקבוצה חייבים להיות מדויקים ומלאים ולציית מכל בחינה מהותית לתקנים, למדיניות ולנהלים החשבונאיים כפי שאלה מפורטים בספר ההדרכה בענייני כספים של הקבוצה. העובדים חייבים להימנע מכל דיווח מטעה באופן מהותי או דיווח שווא ביודעין של מידע ניהולי לצורך הפקה של רווח אישי או מכל סיבה אחרת. על חשש שנעשה כך או שיש אפשרות שייעשה כך יש לדווח באמצעות הכלים העומדים לרשותם של העובדים לצורך דיווח של חושפי שחיתויות.


2.3 דיווח חיצוני

העסקים של G4S עשויים להידרש להצהיר הצהרות או להגיש דוחות לגופי רגולציה, לרשויות ממשלתיות או למשרדי ממשלה אחרים. יש לנהוג בזהירות על מנת להבטיח שהצהרות או דיווחים כאלה הם נכונים, נעשו במועד ואינם מטעים. יש ליידע את ההנהלה הבכירה על כל גילוי רגיש לפני ביצועו.

כמו כן, יש לנהוג בזהירות בביצוע הצהרות לכלי התקשורת על מנת להבטיח שהמידע שיימסר יהיה נכון ובלתי מטעה. מידע, שאם ייחשף בפני הציבור יש לצפות שתהיה לו השפעה מהותית על מחיר מניית G4S plc או על עסקאות מסוימות כגון מיזוגים, רכישות או עסקאות עם צדדים קשורים, כפוף לכללים ספציפיים. יש להעביר עניינים אלה אל היועץ המשפטי האזורי הנוגע בדבר. יש להפנות גורמי עיתונות ותקשורת אל המומחים לקשרים עם התקשורת של החברה והצהרות יינתנו רק על ידי הדוברים שנקבעו לכך.

רק דוברים מורשים רשאים לייצג את החברה במסגרת הקשרים עם התקשורת או עם משקיעים.

G4S תספק, באמצעות אתר האינטרנט של G4S ובאמצעות הדוחות והחשבונות השנתיים ודוחות נוספים שהיא מפרסמת, מידע הולם על מנת לאפשר לבעלי המניות להעריך את הביצועים העסקיים של G4S. אנו נציית לחוקים ולתקנות הבורסה החלים בנוגע לגילוי מידע אודות G4S.


2.4 מדיניות ונהלים

G4S מודעת לכך שניהול הפעילות העסקית שלה כרוך בסיכונים שונים. ההנהלה אחראית להבטיח קיום מדיניות ונהלים לניהול סיכונים וציות למדיניות ולנהלים האמורים. על העובדים להבטיח שהם מודעים לסיכונים הכרוכים בפעילותם ושהם אכן מצייתים למדיניות ולנהלים שנקבעו על מנת לנהל סיכונים אלה.


3. המחויבויות שלנו כלפי העובדים שלנו

G4S מחויבת להשגת הביצועים האישיים והעסקיים הטובים ביותר על ידי העסקת האנשים הטובים ביותר בכל הרמות ועל ידי יצירת סביבה שבה אנשים אלה ירצו ויוכלו לתרום תרומה מלאה להצלחת הקבוצה. על מנת להשיג סביבת עבודה שמפעמת בה רוח צוות ומחויבות למטרות ולערכים של G4S ולשמירתם, חלה על כולנו החובה להבטיח יחס הוגן לכל עובד ועובד, על יסוד כבוד והערכה.


3.1 תקנות והנחיות ארציות

בהתנהלותה מול עובדיה, G4S תפעל תוך ציות לדרישות הרגולציה הארציות ותוך כיבוד חובות המעסיק כלפי העובדים על פי חוקי העבודה או הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו מכוחם.


3.2 ההצהרה של ארגון העבודה הבינלאומי על עקרונות יסוד והזכויות בעבודה

G4S תומכת בארבעת עקרונות היסוד אשר נכללים בהכרזה של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO). לפיכך, בהתאם לחקיקה ולנוהגים המקומיים, אנו נכבד את חופש ההתאגדות ואת הזכות לייצוג קיבוצי. תעסוקה ומקום העבודה הינם בחירה חופשית ולא יהיו עבודה בכפיה או עבודת ילדים ולא נפלה על בסיס מגדר, צבע, מוצא אתני, תרבות, דת, נטייה מינית או נכות וננהג על פי כל החקיקה שנועדה למנוע הפלייה בעבודה בכל רשות ריבונית שבה פעילות חברות אשר נמנות על הקבוצה.


3.3 הטרדה

אפשר להגדיר הטרדה כהתנהגות בלתי רצויה שאדם סבור שהיא מפחידה, מרגיזה, מביכה, משפילה או פוגענית כלפיו. התנהגות שיש בה גורם של הטרדה (על בסיס גזעי, מיני או מכל סוג אחר) של עובד כלשהו אינה מקובלת. אם עובד מאמין שהוא, או היא, הוטרדו, עליו/ה להעלות את העניין בפני מנהל משאבי האנוש הנוגע בדבר אשר ידאג לביצוע חקירה ללא דיחוי וללא משוא פנים.


3.4 שוויון הזדמנויות

G4S מעריכה את כל עובדיה על תרומתם לעסק. ההזדמנויות לקידום תהינה שוות ולא יושפעו משיקולים זרים מלבד ביצועי העובדים, יכולתם והתאמתם לתפקיד. לעובדים תינתן גם הזדמנות לפתח את הפוטנציאל האישי שלהם ולפי העניין, להתקדם בפיתוח הקריירה המקצועית שלהם במסגרת החברה.


3.5 בריאות ובטיחות

G4S מעמידה בראש סדר הקדימויות שלה הגנה על הבריאות והבטיחות של העובדים במסגרת העבודה. בפרט, אנו נבחן באופן קבוע את היעילות של שיטות הפעולה שלנו וזאת במטרה להעניק את ההגנה הטובה ביותר למי שעובדים בסביבה המתאפיינת בסיכון גבוה. פעילות זו כוללת הערכה, הקטנת הסיכון וניהול של סיכונים במקומות התרחשותם ואכיפה של נהלים קפדניים להגנה על עובדינו ועל האנשים, הרכוש והנכסים שהם שומרים עליהם. אנו מצפים ממנהיגינו לשמש דגם מצטיין לחיקוי ולהציב את הסטנדרטים הגבוהים ביותר לבריאות ובטיחות ולטפח תרבות שבה, באופן שעולה בקנה אחד עם הערכים שלנו, הבריאות והבטיחות הן השיקול הראשון בכל דבר שאנו עושים.


3.6 תנאי העסקה

העסקים ועובדיהם יפעלו ליצירתם של יחסים ארוכי טווח. השכר ושעות העבודה של העובדים יהיו מטיבים לפחות כמו התנאים שנקבעו בחקיקה או בהסכמים הלאומיים או באמות מידה ענפיות. כאשר אין מקורות נורמטיביים כאלה, העסק יקבע סטנדרטים שיבטיחו שהשכר שישולם ישקף את הנהוג בשוק וששעות העבודה לא תהינה חריגות, וזאת מבלי להתחשב בנוהגים המקומיים.


3.7 סינון לפני קבלה לעבודה

על מנת להגן על האינטרסים של העובדים והלקוחות שלה, ובשל אופי עסקה, G4S מיישמת טכניקות מחמירות לסינון ולבחירה של מועמדים לעבודה.


4. גישתנו לאזרחות תאגידית טובה

G4S מחויבת לאזרחות תאגידית טובה ולהביא בחשבון את ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של העסק שלנו ולחתור להשיא תועלות ולמזער כל השלכה שלילית של הפעילויות הגלובליות שלנו.


4.1 זכויות אדם

G4S מחויבת למלא את התחייבויותיה בכל הנוגע לזכויות אדם בכל רחבי העולם על ידי החלקת העקרונות המנחים של האו"ם לעסקים ולזכויות אדם (2011). מחויבות זו באה לידי ביטוי במדיניות זכויות אדם של G4S.

העקרונות המנחים מחייבים ארבע אמות מידה בינלאומיות אשר זכו לתמימות דעים בינלאומית רחבה כקו הבסיס בנושא זכויות האדם לכל העסקים:

  • ההצהרה האוניברסלית על זכויות אדם (1947)
  • האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות (1966)
  • האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (1966)
  • ההכרזה של ארגון העבודה הבינלאומי בדבר זכויות יסוד בעבודה (1998)

מדיניות זכויות האדם של G4S ממחישה את המחויבות שלנו לכיבוד זכויות אדם ומגלמת את הדרך המיוחדת שבה אנו מבינים את חשיבותן לקבוצת אבטחה גלובלית בקנה מידה וגיוון כמו אלה אשר מאפיינים את G4S. כמו כן, מדיניות זו מפרטת את הדרישות להתנהגותם של כל העובדים בקבוצה, ושל הגורמים שעמם אנו עושים עסקים.


4.2 סביבה

G4S מנהלת את עסקיה מתוך כבוד והתחשבות בסביבה. אנו נחתור באופן פעיל להפחית את ההשפעה הכוללת של הקבוצה על הסביבה על ידי קביעת יעדים שנתיים להפחתת האינטנסיביות של השימוש שלנו בפחמן וניהול אשפה, מים, פליטות של כלי רכב וצריכת אנרגיה.


4.3 קהילות מקומיות

G4S מחויבת לחלוטין לתמוך ולסייע לקהילות שבקרבן אנו פועלים במגוון דרכים, לרבות גיוס כספים למטרות צדקה, מתן חסות לפרויקטים קהילתיים וביצוע עבודה התנדבותית על ידי העובדים. אנו מנהלים את עסקינו מתוך כבוד והתחשבות בטובתן של הקהילות המקומיות, ונוקטים בצעדים למזער כל הפרעות כתוצאה מהפעילות שלנו. אנו משרתים את האינטרסים המקומיים גם על ידי העמדת הזדמנויות טובות לתעסוקה ושירותים ומוצרים אפקטיביים ותשלום שכר הוגן שמאפשר רמת חיים סבירה לעובדינו ולבני משפחותיהם.


5. המחויבויות של העובדים כלפי G4S

על העובדים חלה חובה לקדם את האינטרסים של החברה.

מדיניות זו אינה ערוכה לצפות כל מקרה שבו פעולות העובדים עלולות לעמוד בניגוד לאמות המידה האתיות של G4S. לכן, אנו מצפים מהעובדים שלנו להפעיל שיפוט אתי הולם גם בנסיבות שאין בהן, מבחינות אחרות, הפרה ספציפית של קוד התנהגות זה, או כאשר אין חוקים או תקנות פרטניים שחלים על מצב העניינים. בכל מקרה של ספק על העובד להתייעץ ביועץ המשפטי המקומי.


5.1 מידע סודי

על העובדים חל איסור לעשות שימוש במידע סודי אשר הגיע לידיהם במסגרת עבודתם על מנת להפיק רווח אישי. גילוי של מידע סודי לצד שלישי במהלך תקופת ההעסקה או לאחריה אסור אלא אם כן הגילוי קיבל אישור הולם, נועד למטרה עסקית לגיטימית והמידע מועבר באופן מאובטח. "מידע סודי" הוא מידע שתואר באופן פרטני כסודי או שהוא סודי כפי שעולה בבירור מהנסיבות וההקשר.

המונח "מידע סודי" אינו כולל מידע שהוא נחלת הכלל או מידע שאדם הנוגע בדבר חייב על פי דין לגלות.


5.2 ניגוד עניינים

על כל עובד חלה חובה להימנע מלהיות בעל עניין עסקי או בעל עניין כספי או אחר, ישיר או עקיף, או להיות בעל קשרים אשר עומדים בסתירה עם ענייניה של החברה, או אשר גורמים לפיצול הנאמנות שלו, או שלה, כלפי החברה. כל פעילות שיוצרת אפילו מראית של ניגוד עניינים היא פעילות שיש להימנע ממנה או לשים לה קץ, אלא אם לאחר הגילוי של הפעילות לדרג ההנהלה המתאים, יקבל העובד אישור בכתב שהפעילות האמורה אינה מהווה ניגוד עניינים ואינה פוגעת במעמדה או בשמה הטוב של החברה.


5.3 רשתות חברתיות

עובדים שפעילים ברשתות חברתיות או באתרי אינטרנט, או בקבוצות שיש להן קשר כלשהו, או מאזכרות את G4S, מצופים להתנהל בדרכים אשר עולות בקנה אחד עם הערכים והמדיניות של G4S. לכן העובדים חייבים לוודא שהחברה לא תועמד בסיכון של מוניטין או בסיכונים משפטיים, ולהתנהל באופן שלא יעמיד בסיכון את הבטיחות או האבטחה של עובדים, לקוחות והציבור הרחב בכללותו.


6. יישום

מדיניות האתיקה העסקית תפורסם באופן נרחב ב-G4S לרבות ברשת האינטראנט הגלובלית ובאתר האינטרנט של החברה. כל החברות חייבות לאמץ מדיניות זו כאמת מידה מינימלית, ויש להפיץ אותה לכל המנהלים של G4S ולמומחים הנוגעים בדבר. תינתן הדרכה בענייני אתיקה וייושם נוהל שנתי של חתימה, המאשרת את המחויבות למדיניות זו.

ההנהלה והיחידות יקדמו קוד אתי (אשר כולל את המרכיבים הרלוונטיים של מדיניות האתיקה העסקית) לעובדי הקו הקדמי ולצוות המנהלי והתכנים שלו יבואו לידי ביטוי, במקומות המתאימים, בהדרכות ובערוצי תקשורת פנימיים אחרים.

באשר לכל העובדים החדשים, חוזי ההעסקה או ההצהרות בכתב יכללו את מדיניות האתיקה העסקית או את הקוד האתי, לפי העניין. אלה ייחתמו, יישמרו בתיקינו ויהיו כפופים לביקורת.

המעקב אחר היישום של מדיניות האתיקה העסקית וההקפדה עליה הם חלק מתהליכי הציות של G4S. המדיניות תעבור הערכה מחודשת מידי שנה. במקרה שחברות של G4S כבר פרסמו מדיניות משלהן בעניינים אתיים, יש לעיין בהן ולבדוק אותן אל מול המדיניות של הקבוצה (המסמך הנוכחי) על מנת להבטיח כי הן עומדות באותן אמות מידה מינימאליות.


6.1 תלונות של עובדים, קו חם סודי לדיווח והצעות

העובדים יכולים לצפות שהחברה תשקול באופן ראוי הצעות קונסטרוקטיביות שיציעו ותבדוק באופן מעמיק ואובייקטיבי חששות אמיתיים ותלונות שיועלו בפניה. חששות אלה כוללים תרמית, מצג שווא, גניבה, הטרדה, הפלייה ואי ציות לתקנות, חקיקה, מדיניות ונהלים.

החששות חייבים להיחקר ללא כל משוא פנים באופן שיבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים. עובדים שיש להם חשש בקשר לאפשרות של התנהגות לא אתית חייבים ליידע תחילה את מחלקת משאבי האנוש המקומית שלהם, או את מנהל הכספים, כדרג ראשון. העובדים רשאים לעשות זאת בעילום שם אם זה רצונם. על מנת להבטיח את השמירה על הסודיות, על העובדים להימנע מלדון בחששות אלה עם עמיתיהם או עם צדדים שלישיים אחרים, אלא אם ניתנה להם רשות ספציפית לעשות כן או אם קיימת דרישה חוקית לעשות זאת.

במקרה שעובד אינו שבע רצון מהתשובה שקיבל לחשש שהעלה, או העלתה, או אם החשש שהעלה נוגע לעניין שיש לו חומרה או רגישות יוצאי דופן, אזי העובד, או העובדת, יכול/ה להשתמש בקו החם לדיווח. עומדות לרשות העובד שתי דרגות של קו חם:

קו חם עסקי מקומי של G4S לעובדים שנועד להעלות חששות לצורך דיווח, חקירה ומציאת פתרון על ידי ההנהלה הבכירה בעסק המקומי שבו הם עובדים. כל העסקים של G4S נדרשים ליידע את עובדיהם על מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני אשר ישמשו לצורך זה.

הקו הישיר (Speak Out) - קו חם ושירות אינטרנט גלובליים (www.g4s-speakout.com) לדיווח על עניינים שאין אפשרות לדווח ולחקור אותם באופן נאות על בסיס מקומי, או שמתאפיינים בדרגת חומרה או רגישות יוצאות דופן. העסקים של G4S נדרשים ליידע את עובדיהם על שירות האינטרנט וכן למסור להם מספר טלפון לחיוג חינם רלוונטי וליידע אותם בהוראות כיצד על העובדים המשתייכים למדינתם או לפעילות שהם משתייכים אליה לפעול על מנת לפנות אל קו חם זה.


6.2 בקרת עמידה במדיניות

אנו עוקבים באופן סדיר אחר הציות למדיניות אתיקה עסקית זו ולצורך זה אנו עושים שימוש במידע המדווח באמצעות הקו החם הסודי לדיווח, באמצעות הביקורת הפנימית/חיצונית ובדיווחים השוטפים של ההנהלה.


6.3 הקפדה על המדיניות

מאחר ש-G4S חותרת לאמות מידה אתיות גבוהות בביצוע הפעילויות העסקיות שלנו, G4S לא תשלים עם נוהגים מכל סוג אשר אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות והמדיניות של הקבוצה. הקפדה דווקנית על עקרונות אלה ועל המדיניות שתומכת בהם הינה תנאי לתעסוקה במסגרת הקבוצה. כל פעולה של עובד אשר מפירה במתכוון או בפזיזות את מדיניות האתיקה העסקית הנוכחית עלולה לגרור נקיטת אמצעים משמעתיים ובמקרים המתאימים, צעדים פליליים מתאימים.

להורדה: הקוד האתי המלא (PDF 0.3mb)

מאמרים בנושא