Securing Your World

שומרים על הסביבה

מה לאיכות הסביבה ולארגון המספק פתרונות אבטחה ובטחון מהמובילים בעולם? הרבה מאוד!

לחברת G4S ישראל מחויבות ארגונית, חברתית, מקצועית וטכנולוגית לשמירה על הסביבה ולצמצום הפגיעה בכדור הארץ. מדיניות G4S מפרטת מטרות ונהלים שנועדו בדיוק לשם כך, החל בעובדים, דרך הטכנולוגיה בשימושם והמשך בהשבחת מודעות לאיכות סביבה ב-G4S העולמית וב-G4S ישראל.

‏G4S הציבה שלוש מטרות שייעודן צמצום טביעת הרגל הפחמנית של הארגון:

 • השבחת מודעות לנושא איכות הסביבה בקרב אנשי G4S
 • מזעור צריכת דלק של צי רכבי G4S
 • צמצום צריכת אנרגיה בבנייני G4S

‏G4S פועלת במספר מישורים להשגת יעדים אלו:

1. צמצום טביעת-רגל פחמנית

 • בשנת 2008 וכבסיס השוואתי לשנים הבאות, חישבנו את פליטת הפחמן הדו-חמצני לאטמוספרה של G4S G4S הציבה לעצמה יעד ברור ומדיד - הקטנת טביעת הרגל הפחמנית של הארגון ב- 4.5% בכל שנה

2. הרחבת מודעות ויישומה בשטח

 • הוקם פורטל לאיכות הסביבה ובו תכני טקסט ומולטימדיה הדרכתיים ואינפורמטיביים: מצגות נצילות אנרגיה, פרוט נהלי G4S בנושא מיחזור והצעות מעשיות לחיסכון בחשמל, דלק ומים
 • פורטל הכולל "שוק יד שנייה” המאפשר לעובדים שימוש חוזר בציוד וחומרים

3. צמצום צריכת דלק

 • התקנת מכשור אלקטרוני בחמישה אחוזים מרכבי G4S לניטור נהיגה והדרכה לנהיגה חסכונית ובטוחה (פרויקט green road)
 • הוקמה קבוצת רוכבי אופניים לרכיבת שטח אתגרית. פעילות זו מגדילה את כמות העובדים שבוחרים להגיע לעבודה ברכיבה על אופניהם במקום בנסיעה ברכב

4. צמצום צריכת חשמל

 • כוונון ציוד קירור וחימום לטמפרטורה מיטבית
 • שימוש בציוד תאורה חסכוני
 • הפסקת פעולת ציוד אלקטרוני משרדי בתום יום עבודה
 • התקנת טיימרים אוטומטיים להפסקת פעולת ציוד חשמלי

5. מיחזור

 • סוללות
 • פסולת אלקטרונית
 • נייר וקרטונים
 • מחסניות דיו וטונרים
 • פחיות ובקבוקי פלסטיק


‏G4S ישראל – שומרים (גם) על איכות הסביבה

להורדה - מדיניות איכות הסביבה (PDF 0.2mb)

Download our Environmental Policy (PDF 0.2mb)

להורדה - דו"ח אחריות סביבתית לשנת 2013 (PDF 3.17mb)

מאמרים בנושא