Securing Your World

ניתוח סיכונים

G4S אבטחה מבצעת עבור לקוחותיה סקרי סיכונים אפקטיביים למניעת אבדן וצמצום פחת

G4S אבטחה מבצעת עבור לקוחותיה סקרים שונים להערכת סיכונים, החל בסיכוני פעילות חבלנית עוינת, פעילות פלילית והמשך בסיכוני אבדן ופחת.

סקרים אלו מאפשרים התייעלות ביטחונית וכלכלית, ומקדמים את פעולת העסק בתחומים שונים:

  • זיהוי נקודות סיכון קריטיות לעסק ומתן מענה אבטחתי עבורן
  • חלוקת משאבים נכונה לניהול סיכונים בהתאם לשיקולי עלות-תועלת ייחודיים לעסק
  • הצעת פתרונות אבטחה כלכליים להנהלת העסק

G4S אבטחה מציעה שני סוגי סקרי סיכונים מובילים:

  • סקר סיכוני אבטחה – G4S אבטחה מבצעת הערכה כמותית ואיכותית של סיכוני אבטחה פוטנציאליים. הסקר כולל בחינה של מצב אבטחה וביטחון קיימים: כמות שומרים, סיורי שטח, מצב האתר, איתור נקודות תורפה, תרחישים, נהלי תגובה ועוד. הסקר מאפשר להנהלת הארגון הקצאת משאבים יעילה ומתן מענה אופטימלי, בטחוני וכלכלי, לסיכונים המזוהים
  • סקר מניעת אבדן וצמצום פחת – סקר G4S אבטחה למניעת אבדן ולצמצום פחת מספק פתרונות יישומיים לשימור ולשיפור רווחיות בארגונים ובתי עסק. תהליך צמצום אבדן ופחת מתבצע על פי מפת דרכים עתירת-ידע, מבוססת על ניסיון רב מוכח, שנצבר ונלמד ב G4S אבטחה לאורך שנים רבות. זוהי תכנית פעולה מעשית, ייחודית לכל עסק ולכל ארגון, בעלת השפעה חיובית משמעותית על רווחיות העסק

לתהליך חמישה שלבים

  1. זיהוי בעיות וגורמי אבדן ופחת
  2. ניסוח תכנית מפורטת למניעת אבדן
  3. שיפור מודעות והדרכה בקרב הארגון
  4. בקרה וביקורת
  5. כלי מדידה

מזעור נזקי אבדן ופחת מביא לרווחיות משופרת ובין השניים מתקיים יחס ישר – ככל שיצומצם היקף הפחת והאבדן, כך תגדל רווחיות העסק בו מיושמות המלצות הסקר של G4S אבטחה.